Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 7

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Každá veľká zmena podmienok je svojim spôsobom katastrofou. Spoločným úsilím ale ľudia prežili situácie, ktoré sa na prvý pohľad javili ako smrtiace, spojené s trvalou zmenou i podmienok. Všetky udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť obyvateľstva.

 
autor: Oto Masár, Alexander Nejedlý, Karin Arendášová, Hana Belejová, Dušan Sysel | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Akútna medicína, Nelekárske zdravotnícke vedy, Všeobecné praktické lekárstvo | zobrazené: 1328x | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 9.5.2017

Farmakoekonomika - Základné pojmy

Farmakoekonomika - základné pojmy

Prednáška charakterizuje relatívne krátko sa rozvíjajúcu subdisciplínu Klinickej farmakológie – Farmakoekonomiku. Venuje sa zameraniu odboru a jeho uplatneniu v zdravotníckej praxi. Poskytuje prehľad používaných metód, ktoré reprezentujú jednotlivé farmakoekonomické štúdie. V záverečnej časti je demonštrovaný príklad analýzy efektívnosti nákladov na antibiotickú liečbu.

 
autor: Martin Wawruch | sekcia: Prednášky | odbor: Farmakológia | zobrazené: 4682x | publikované: 19.2.2009 | posledné úpravy: 19.2.2009

Medicína katastrof pre medikov

Medicína katastrof pre medikov

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Ilona Mauritzová, Kristína Žakovičová, Jiří Knor, Jozef Štorek, Dušan Sysel, Hana Belejová, Andrea Hudáčková | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Všeobecné praktické lekárstvo, Akútna medicína | zobrazené: 3525x | publikované: 6.5.2013 | posledné úpravy: 7.5.2013

Základné prvky elektrických obvodov

Základné prvky elektrických obvodov

Prednáška „Základné prvky elektrických obvodov“ je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, veličín a jednotiek. Obsahuje základné elektrické veličiny ako elektrický prúd, elektrický odpor, ďalej meranie elektrických veličín a prvky elektrického obvodu.

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Prednášky | odbor: Biofyzika | zobrazené: 3282x | publikované: 28.3.2012 | posledné úpravy: 19.9.2016

Úvod do molekulárnej medicíny

Objavenie a štruktúra nukleových kyselín, vybrané molekulárne mechanizmy, princípy génovej terapie a klinické štúdie s génovou terapiou

 
autor: Peter Celec | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 3088x | publikované: 4.10.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

Webináre z internej medicíny

Webináre z internej medicíny

Webová platforma, ktorej cieľom je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť online výučbu internej medicíny širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkovaných od známych slovenských lekárov a odborníkov sú určené najmä študentom medicíny a pridružených odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného lekárstva. Zmodernizovanie výučby formou e-learningu vrátane rýchlej, bezplatnej a interaktívnej formy získavania nových poznatkov, je jedným zo základných predpokladov udržania kroku s modernými trendmi vzdelávania. Tím I. internej kliniky LF UK v spolupráci s organizáciou Academy – Webimed je rád, že Vám túto službu dokáže poskytnúť a srdečne Vás pozýva k sledovaniu internistických webinárov!

 
autor: Allan Böhm | sekcia: Multimediálne pomôcky, Prednášky | odbor: Akútna medicína, Interná medicína | zobrazené: 217x | publikované: 18.10.2019 | posledné úpravy: 18.10.2019

Úvod do nemocničnej medicíny

Úvod do nemocničnej medicíny

Vysokoškolské skriptá pre študentov lekárskych fakúlt.
Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V nemocniciach je v rámci ústavnej pohotovostnej služby 24 hodín denne 7 dní v týždni zabezpečená možnosť vyšetrenia pri akútnych zdravotných problémoch, diagnostika bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia aj dôležitú vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou.

 

 
autor: Jozef Kalužay | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Akútna medicína, Interná medicína, Všeobecné praktické lekárstvo, Zubné lekárstvo | zobrazené: 793x | publikované: 6.6.2018 | posledné úpravy: 6.6.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 48

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5

Urgentná medicína pre medikov
.. v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní m.. .. problematikou. Pochopiteľne, nechceme suplovať základné informácie z iných medicínskych odborov, uv.. .. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu u.. .. fungovania Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a me..

Organická chémia
.. chémie, v ktorom autorka predstavuje študentom základné organické zlúčeniny, ich štruktúru a vlastnosti. .. .. z organickej chémie je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Jej obsah je úvodom do or..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. je realizovaná na Klinike urgentnej a všeobecnej medicíny (pôvodne urgentnej medicíny a medicíny ka.. .. medicíny (pôvodne urgentnej medicíny a medicíny katastrof). Túto výučbu okrem prednostu kliniky za..

Diabetes melitus
.. a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o etiopatogenéze d..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, .. .. učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lek.. .. klinické štúdie, ktorých cieľom je odpovedať na základné terapeutické otázky. Slovenská pediatrická sek.. .. skúsenosti práce so študentmi posledného ročníka medicíny, ktorí samozrejme tiež hľadajú odpovede na tieto ..

Polysacharidy
.. a disacharidoch a je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Predstavuje študentom hom..

Lekárska štatistika 1
..Základné pojmy lekárskej štatistiky. Vhodné pre všetky stu..

Lipidy
.. z lipidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Študent sa oboznámi s jed..

Steroidy, prostaglandíny
.. prednášky o lipidoch a je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Študenti sa oboznámia s j..

Monosacharidy, disacharidy
.. zo sacharidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Z jej obsahu sa študent o..