Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 4

Antigen presentation; T cell mediated immunity

Antigen presentation;  T cell mediated immunity

Protein antigens are no able to induce an immune response without being previously processed by antigen presenting cells (APCs). Following their processing that comprises their splitting to smaller fragments – peptides, APs subsequently present them to T cells; moreover, they activate them and polarise to a specific biological functions. Depending of antigen origin, there are two presentation pathways, exogenous and endogenous. Antigens originated from outside of APC, e.g. bacterial toxins, enzymes, etc., are presented by exogenous pathway and presented molecules are class II HLA molecules. T cell, that recognise presented peptides belong to helper subset of T cells. Antigens originated in the cytosol, such as antigens that appear in the cytoplasm of virus infected cells, are presented by endogenous pathway and presented molecules belong to class I HL-A molecules. T cells, that recognise presented peptides, represent cytotoxic T cells.

 

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 1758x | publikované: 28.3.2012 | posledné úpravy: 28.3.2012

Milestones of Immunology, Immune system - an overview, Antigen

Milestones of Immunology, Immune system - an overview, Antigen

Common people perceive Immunology as a scientific branch that studies defence of an organism against germs, cancer cells, toxins etc. Nowadays, Immunology is defined a scientific branch that studies immunity, its cellular and molecular processes that proceed after a foreign substance, an antigen, enters our body. There are many notable personalities who contributed to its development. Let us mention only some of them – Louis Pasteur, Ilja Mecnikov, Jean Dausset and many, many others. They contributed to the fact that Immunology belongs to those scientific disciplines that develop the most intensively in recent years.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3841x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Verejnosť vníma imunológiu ako vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom obranných mechanizmov proti mikroorganizmom, infekčným chorobám. Dnes však Imunológiu vnímame širšie, ako vednú disciplínu, ktorá študuje bunkové a molekulové procesy, ktoré sa odohrávajú v organizme človeka, či zvierat alebo rastlín po vniknutí akejkoľvek cudzej látky do tela. K rozvoju imunológie prispeli početné významné osobnosti, zmieňme sa len o takých velikánoch ako boli Louis Pasteur, Ilja Mečnikov, Jean Dausset a mnohí, mnohí ďalší; svedčia o tom Nobelove ceny, ktoré sa skoro každé 3 – 4 roky dostanú vedeckí pracovníci na poli imunológie. Táto skutočnosť je odrazom prudkého rozmachu tohto fascinujúceho vedného odboru a jeho veľkému významu pre biológiu a medicínu.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3804x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly CD1-antigény a pre metabolity vitamínov MR-1 molekuly. Poly (oligo) sacharidové antigény T-lymfocyty nestimulujú, tieto aktivujú iba B-lymfocyty a to priamo, bez predchádzajúceho spracovania v APC. Napokon existuje skupina antigénov, ktoré označujeme ako superantigény, ktoré sa vyznačujú tým, že sa súčasne viažu na HLA-molekuly buniek prezentujúcich antigén aj antigénový receptor T-lymfocytov, čím aktivujú oba typy buniek. Spôsobí to masívnu syntézu prozápalových cytokínov y vývoj klinických príznakov ako pri septickom šoku.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 8468x | publikované: 27.3.2013 | posledné úpravy: 13.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 22

Ísť na stránku: 1 2 3

Serological methods II
.. methods used to identify antibodies and antigens in patient sample. Up-to-date serological.. ..kľúčové slová: methods, antigen, antibodies, ELISA, RIA,.. ..kľúčové slová: methods, antigen, antibodies, ELISA, RIA,..

Serological methods I
.. methods used to identify antibodies and antigens in patient sample (serum, plasma)...

B lymphocytes and plasma cells
.. which are the sites of interaction with foreign antigens. Production of antibodies is initiated by the.. .. They develop in the bone marrow prior to antigenic stimulation. During their maturation process,..

Autoimunita - všeobecné základy
.. tým, že imunitná odpoveď je namierená proti antigénu, ktorý je špecifický len pre daný orgán; pri org.. .. reakcia sa začína rozpoznaním proteínového antigénu a jeho spracovaním v bunkách prezentujúcich an..

Antibodies. B cells
.. of glycoprotein nature that have ability to bind antigens either soluble or bound in membranes of cells.. .. and are characterised by their specific antigen receptors and co-receptors. B cells not..

Cytokíny adaptívnej imunity, polarizácia imunitnej odpovede
.. je viac - je to charakter a množstvo antigénu, bunky prezentujúcej antigén, kostimulačných mol..

HLA complex and its significance in biology and medicine
.. derived from the words: “human leucocyte antigens” as its fist molecules were discovered in.. .. and individuality, they mediate presentation of antigens to T cells, are involved in cooperation of.. ..kľúčové slová: molecules, HLA system, chromosome 6, antigen presentation, transplantations, associations..

Protilátky. B-lymfocyty
.. povahy, ktoré dokážu špecificky viazať antigén či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. .. .. zo všetkýzch lymfocytov. B-lymfocyty, ktoré ešte antigény neaktivovali označujeme ako naivné, tie, ktoré u..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné .. .. heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na dve základné p..

Type I hypersensitivity (Allergy)
.. immediate hypersensitivity), within minutes of antigen challenge, and results in conspicuous clinical.. .. IgE class mediate this type of hypersensitivity; antigens that induce them are called allergens. IgE..