Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Faculty of Medicine in Bratislava
Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava
Comenius University in Bratislava
MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) Project

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 3

Skeletopedia - Interactive 3D atlas of human bones

Skeletopedia - Interactive 3D atlas of human bones

www.skeletopedia.sk

Creation of 3D atlas of human bones as an internet page with use of HTML5, Javascript, PHP and MySQL. To obtain polygonal models surface scanners and CT i-CAT scanner were used. Scanned models are true human bones, property of Department of Anatomy LF UK. Primary audience of the atlas are students of medicine. Atlas contains also interactive annotations, automatic search and visualisation of bone structures on 3D models, brief charts with key facts about bones and quizzes.

 
author: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | section: Multimedia, Lectures | discipline: Anatomy | published on: 25.4.2014 | last modified on: 25.4.2014

Interaktívny anatomický atlas topografických régií

Interaktívny anatomický atlas topografických régií

Interaktívny atlas bude slúžiť ako pomôcka pri štúdiu topograficko-anatomických régií. Atlas nájde využitie počas pitevných cvičení i pri príprave na teoretickú časť skúšky z predmetu anatómia. V atlase je návod na postupnú preparáciu anatomických štruktúr po vrstvách (naznačenie rezov, suprafasciálne útvary, hlboké anatomické štruktúry). V prvej fáze je zobrazená fossa axillaris. V nasledujúcom období bude atlas dopĺňaný o ďaľšie topograficko-anatomické oblasti. 

 
author: Boris Kollárik, Michal Lapides, Eliška Kubíková, Ladislav Guller | section: Multimedia | discipline: Anatomy | published on: 19.5.2010 | last modified on: 25.5.2011

INTERAKTÍVNY 3D atlas ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

www.skeletopedia.sk

Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti z Anatomického ústavu Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atlas je určený primárne študentom medicíny a obsahuje aj interaktívne označovanie štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kostiach a kvíz.

 
author: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | section: Multimedia, Lectures | discipline: Anatomy | published on: 25.4.2014 | last modified on: 25.4.2014
!An error occured when processing the SQL query in the request /index-en.php?f=search&q=atlas%20of%20bones at Portál LF UK Bratislava .
Please send this error message to administrator: mefanet@fmed.uniba.sk