O portáli

 Výučbový portál LFUK

Výučbový portál lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „portál LFUK“) vznikol na základe projektu MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork), ktorý združuje všetky lekárske fakulty ČR a SR a je zameraný na rozvoj výučby lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odborov pomocou moderných informačných a komunikačných technológií.
Portál LFUK poskytuje priestor na uloženie a prezentovanie širokého spektra výučbových pomôcok z dielne pracovníkov LFUK v Bratislave. Patria sem materiály rôzneho rozsahu od jednoduchých podkladov k prednáškam (handouty, prezentácie) až po komplexné pedagogické diela, ktoré môžu byť aj oficiálne uznané na LFUK. Autori týchto materiálov si môžu sami nastaviť ich dostupnosť rôznym skupinám používateľov:

 • neregistrovaný anonymný používateľ,
 • registrovaný anonymný používateľ, ktorý pri registrácii potvrdí súhlas s pravidlami zaobchádzania s obsahom portálu LFUK,
 • registrovaný používateľ, ktorý je používateľom vzdelávacej siete MEFANET,
 • registrovaný používateľ, ktorý je študentom/zamestnancom UK,
 • registrovaný používateľ, ktorý je študentom/zamestnancom LFUK.

 

Pre koho je portál určený

 Výučbový portál LFUK je určený predovšetkým:

 • akademickým pracovníkom, ktorí portál LFUK používajú na zverejňovanie svojich pedagogických diel,
 • autorom a tvorcom multimediálnych učebných pomôcok, ktorí portál LFUK používajú ako komunikačný nástroj s ich používateľmi,
 • osobám zapojeným do celoživotného vzdelávania lekárov a pracovníkov z oblasti zdravotníctva,
 • študentom lekárskych, prípadne zdravotníckych fakúlt.

 

Navigácia

Používateľ sa na portáli LFUK orientuje prostredníctvom:

 • horizontálneho menu – obsahová časť (sekcie),
 • vertikálneho menu – typy zverejňovaných učebných multimediálnych pomôcok,
 • filtra lekárskych disciplín.

Používateľ má taktiež k dispozícii nástroj pre jednoduché i rozšírené vyhľadávanie. U rozšíreného vyhľadávania si môže zvoliť obsahovú sekciu, lekárske disciplíny a vyhľadávanú frázu, u ktorej určuje, či vyhľadáva slová z obsahu alebo z autorských údajov. Výsledkom použitia ktoréhokoľvek z navigačných nástrojov je zoznam anotácií k dostupným didaktickým materiálom. Každý odkaz v zozname poukazuje na článok (hypertextový dokument), ktorý je uceleným didaktickým materiálom alebo ucelene popisuje priložený materiál.

 


Garancia špecifikuje podmienky používania portálu LFUK, bibliografických citácií elektronických dokumentov, ochranu autorských práv a ďalšie dôležité informácie.

Každý zverejnený didaktický materiál je zatriedený do jednej alebo viacerých lekárskych disciplín z nasledujúceho zoznamu: akútna medicína a toxikológia, anatómia, anestéziológia a intenzívna medicína, biofyzika, biochémia a chémia, biológia, dermatológia, diabetológia, dietetika, endokrinológia a metabolizmus, epidemiológia, preventívne lekárstvo a hygiena, farmakológia, fyziológia, gastroenterológia a hepatológia, geriatria, hematológia, histológia, embryológia, chirurgia, traumatológia a ortopédia, imunológia, alergológia a pneumológia, infektológia, kardiológia a angiológia, lekárska etika a právo, lekárska genetika, lekárska informatika, mikrobiológia, nefrológia, neurológia a neurochirurgia, oftalmológia a optometria, onkológia a rádioterapia, otorinolaryngológia, patológia a laboratórna medicína, pediatria a neonatológia, pôrodníctvo a gynekológia, psychiatria, psychológia a sexuológia, rádiológia a zobrazovacie metódy, rehabilitácia, fyzioterapia a ergoterapia, reumatológia, urológia, všeobecné praktické lekárstvo, zdravotná starostlivosť a ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a ostatné. 

 

Správa portálu

Za správu, administráciu portálu, technickú prevádzku ako celku je zodpovedný PhDr. Michal Trnka, PhD. | Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK. Portál je prevádzkovaný na open source platforme. Používatelia môžu mať na svojich počítačoch ľubovolný operačný systém, na ktorom je možné prevádzkovať nielen grafický, ale aj textový internetový prehliadač.

Všetky návrhy, potreby, pripomienky, nápady, otázky, sťažnosti alebo záujem o spoluprácu radi privítame.