Garancia

Podmienky používania portálu LFUK v Bratislave

Nakladanie s obsahom výučbového portálu lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 453/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/2007 Z.z. a č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

 

 Hlavné body týchto zákonov sú zhrnuté v nasledujúcom dokumente, ktorý si môžete pozrieť a stiahnuť na tomto mieste alebo v sekcii Na stiahnutie.

 

Každý autor podpíše "Licenčnú zmluvu o použití autorského diela" s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej je presne špecifikovaný spôsob použitia diela a rozsah licencie.

 

Elektronické verzie pedagogických diel, ktoré predstavujú ucelený výučbový materiál vzťahujúci sa minimálne k jednému predmetu vyučovanému na LF UK, sú hodnotené rovnakým spôsobom ako odpovedajúce práce vydané v tlačenej podobe.
Takéto rozsiahle autorské diela sú na portáli LF UK označené logom Edičnej komisie LF UK na základe dvoch kladných recenzií od nezávislých odborníkov a obsahujú okrem iného aj údaje o oponentúre (napr. dátum recenzie, kontakty na posudzovateľov).

 


 

Žiadna časť zverejneného materiálu sa nesmie žiadnym spôsobom reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

Ak chcete ktorýkoľvek zverejnený materiál prevziať alebo ho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, vyžiadajte si prosím vopred súhlas vydavateľa.

 


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zaručuje všetkým čitateľom portálu ochranu ich osobných údajov. V zmysle zákona č. 90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nie sú zhromažďované žiadne osobné a žiadne citlivé údaje, ktoré čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú čitatelia súhlas k tomu, aby  lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave s poskytnutými údajmi nakladala v rozsahu nevyhnutnom k riadnemu prevádzkovaniu internetových stránok, vrátane sprístupňovania ich obsahu verejnosti alebo jeho poskytovania iným osobám, správy a archivácie článkov a názorov k nim, a to po celú dobu tejto činnosti.

Zoznam recenzentov na LFUK v Bratislave    (možnosť stiahnutia si dokumentu aj s kontaktmi)

 Anatómia

 Onkológia

 Prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.  Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
 Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

 Biológia

 Pediatria

 Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. Doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
 Doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD. Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

 Farmakológia

 Dermatovenerológia

 Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.  Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
 Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.  Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Interná medicína 

Imunológia 

 Prof. MUDr. Andrej Dukát, DrSc. Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
 Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc. Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Fyziológia

Chémia a biochémia 

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.  Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc. 
MUDr. Mgr. Katarína Babinská, PhD.  

 Urgentná medicína
a medicína katastrof

 
Doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.  
Doc. MUDr. Beata Saniová, PhD.