Atlas ultraštruktúry ľudských orgánov v rastrovacom elektrónovom mikroskope

Obrazová časť Atlasu ultraštruktúry ľudských orgánov v rastrovacom elektrónovom mikroskope je jedným z výstupov projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR: KEGA č. 074UK-4/2019 „Zostavenie atlasu ultraštruktúry orgánov použitím rastrovacieho elektrónového mikroskopu“.                         

       Obrazové výstupy z rastrovacieho elektrónového mikroskopu (elektronogramy) ideálne kombinujú kvalitu rozlišovacej schopnosti a veľkého zväčšenia obrazu s priestorovým vnímaním povrchu štruktúr. Zväčšenia a rozlíšenie detailov v ultraštruktúre tkanív a buniek, ktoré umožňuje rastrovacia elektrónová mikroskopia (z angl. scanning electron microscopy, SEM), sú ďaleko za hranicami rozlišovacej schopnosti svetelných mikroskopov. Atlas preto podáva priestorový obraz detailov štruktúry, ktoré nie sú bežne prístupne počas praktických cvičení z histológie či mikroskopickej anatómie. Dopĺňa tak teoretické vedomosti štruktúry tkanív a orgánov vďaka názornosti priestorových obrazov. Na doplnenie názornosti obrázkov, pre edukačné účely sme niektoré štruktúry na obrázkoch zvýraznili farebne - programom Photoshop.

       Plastickosť obrazov je základom priestorového vnímania a dôkladného porozumenia funkčnej morfológie orgánov v ľudskom tele. Následné porozumenie vzťahu štruktúry (ultraštruktúry) orgánov a ich funkcie je nevyhnutnou podmienkou pre štúdium patologických mechanizmov chorôb počas štúdia medicíny. Atlas je určený pre cieľovú skupinu, ktorou sú študenti medicíny počas pregraduálneho a postgraduálneho štúdia morfologických vied (anatómia, histológia, patologická anatómia) ako aj odborníci v morfologických vedách, ktorí hľadajú referenčný obraz zdravých orgánov v SEM pre vyhodnotenie zmeny ultraštruktúry pri patologických procesoch chorôb. Veríme, že názornosť obrázkov referenčných štruktúr v ľudských orgánoch s ich označením a opisom bude nápomocná jednak pri štúdiu normálnej mikroskopickej štruktúry orgánov ľudského tela pre študentov, ale aj pre pedagógov počas edukačného procesu.

       Atlas je členený do 8 kapitol orgánových systémov. Podkapitoly obsahujú informácie o štruktúre jednotlivých vybraných orgánov, špecifikách ich spracovania pre účely pozorovania v rastrovacom elektrónovom mikroskope spolu s praktickými poznatkami. Zhrnutie dôležitých štruktúr v stavbe orgánu sme spojili s odkazmi na obrázkoch. Deviata kapitola je venovaná aktuálnej téme štruktúry a využitia bunkových kultúr, izolovaných z buniek a tkanív ľudského organizmu, ako aj aplikácie zobrazovacej metódy SEM pri ich morfologickom hodnotení.
 

OBSAH

1. Vybrané orgány tráviacej sústavy

1.1 Gaster (žalúdok)

1.2 Intestinum tenue (tenké črevo)

1.3 Intestinum crassum (hrubé črevo)

1.4 Pancreas (podžalúdková žľaza)

1.5 Hepar (pečeň)

1.6 Vesica fellea (žlčník)

1.7 Lingua (jazyk)

1.8 Oesophagus (pažerák)

2. Vybrané orgány dýchacej sústavy

2.1 Nasopharynx (nosohltan)

2.2 Larynx et Epiglottis (hrtan a hrtanová príchlopka)

2.3 Trachea (priedušnica)

2.4 Pulmo (pľúca)

3. Vybrané orgány vylučovacej sústavy

3.1 Ren (oblička)

3.2 Vesica urinaria (močový mechúr)

4. Vybrané orgány mužského a ženského pohlavného systému

4.1 Testis (semenník)

4.2 Epididymis (nadsemenník)

4.3 Ductus deferens (semenovod)

4.4 Prostata (predstojná žľaza)

4.5 Penis (pohlavný úd)

4.6 Tuba uterina (vajíčkovod)

5. Vybrané orgány srdcovo-cievneho a imunitného systému

5.1 Cor (srdce)

5.2 Lien (slezina)

5.3 Nodus lymphaticus (lymfatická uzlina)

5.4 Tonsilla palatina (podnebná mandľa)

6. Vybrané žľazy s vnútorným vylučovaním

6.1 Glandula pituitaria (podmozgová žľaza - hypofýza)

6.2 Glandula pinealis (šuškovité teliesko)

6.3 Glandula suprarenalis (nadoblička)

6.4 Glandula thyroidea (štítna žľaza)

6.5 Glandula parathyroidea (prištítne teliesko)

7. Vybrané orgány nervovej sústavy

7.1 Cerebrum et ependyma (mozog a výstelka mozgových komôr)

7.2 Cerebellum (mozoček)

8. Koža (cutis)

9. Bunkové kultúry izolované z ľudských tkanív

 

Výstup obrazovej prílohy vznikol počas spolupráce pracoviska Ústavu histológie a embryológie s klinicko-patologickými pracoviskami Ústavu patologickej anatómie a Ústavu súdneho lekárstva LFUK v Bratislave a I. chirurgickej kliniky LFUK a UNB Staré Mesto v Bratislave.
 

KEGA č. 074UK-4/2019 „Zostavenie atlasu ultraštruktúry orgánov použitím rastrovacieho elektrónového mikroskopu“

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Atlas - Ultraštruktúry ľudských orgánánov v REM 5.4.2022 202.97 MB užívateľ na príslušnej fakulte