Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v Slovenskej republike

http://www.nor-sk.org/


 Význam epidemiologie zhubných nádorov neustále rastie. Záujem odbornej aj laickej verejnosti možno z veľľkej časti zdôvodniť vzrastajúcou incidenciou nádorových ochorení, ktorá z nich robí významný spoločenský problém so závažnými sociálnymi a ekonomickými dôsledkami.  

Slovenská republika nie je výnimkou, každoročne sa diagnostikujú desiatky tisíc onkologických pacientov a stovky tisíc chorých ostáva v starostlivosti lekárov z predchádzajúcich rokov. Za týchto okolností má spracovanie relevantných informácií týkajúcich sa onkologických pacientov strategický význam. Výrazne rastie dopyt po populačných dátach aj po dátach umožňujúcich plánovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť o onkologických pacientov.


Národný onkologický register (NOR) SR, NCZI v Bratislave reagoval na dopyt po zjednodušení a sprístupnení národných údajov o epidemiológii nádorov vytvorením analyzačnej webovej stránky s názvom „Národný portál epidemiológie zhubných nádorov“ (ďalej len „webový portál NOR SR“). Vychádza sa z predpokladu, že všeobecné informácie o epidemiológii nádorov a s nimi súvisiacimi populačnými rizikami by mali byť voľne dostupné odbonej i laickej verejnosti. Užívateľ tak získal priamy a jedinečný on-line prístup ku komplexným informáciám z dostupných zdrojov, ktoré môže využiť pre svoje ďalšie analýzy a interpretácie. Hlavným cieľom projektu bol vývoj takého informačného systému, ktorý podporuje vedecké analýzy z údajov o nádoroch registrovaných v NOR SR. K dispozícii sú anonymizované epidemiologické údaje z registra za obdobie rokov 1978 až po súčasnosť (aktuálne ide o databázu obsahujúcu viac ako 500.000 záznamov v rokoch 1978-2003). Portál pracuje s nasledovnými analýzami: 1. incidencia a mortalita zhubných nádorov v SR (časový vývoj), 2. zmeny vo vývoji incidencie a mortality zhubných nádorov v čase (index rastu a medziročné zmeny), 3. veková štruktúra populácie pacientov so zhubnými nádormi, 4. porovnanie incidencie a mortality zhubných nádorov v krajoch SR, 5. časový vývoj epidemiologických parametrov v krajoch SR v porovnaní s referenčnými hodnotami, 6. časový vývoj zastúpenia klinických štádií, 7. porovnanie epidemiológie zhubných nádorov v SR so zahraničím, a napokon 8. komplexné prezentácie základných analýz k jednotlivým diagnózam.


Webový portál vznikol v úzkej spolupráci NOR SR so Slovenskou onkologickou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou patológov SLS a s Ústavom experimentálnej onkológie SAV. Webový portál NOR SR technicky zabezpečil kolektív Institutu biostatistiky a analýz z Masarykovej univerzity v Brne.
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v SR 8.11.2009 40.12 KB ktokoľvek