Výberové semináre praktickej výučby z neurológie pre 4. ročník všeobecného lekárstva, ktoré odpadli počas obdobia trvania distančnej výučby na Lekárskej fakulte UK.

Študenti môžu pri samoštúdiu čerpať aj z publikácíí dostupných na vedeckých internetových portáloch.                                                           

Úlohy na vypracovanie:

Každý študent 4. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, ktorý sa zúčastňuje stáží z neurológie na II. Neurologickej klinike LFUK a UNB vypracuje seminárnu prácu na témy, ktoré v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky od 9.3. 20 vymeškal a to v rozsahu 3-4 strany x A4 a zašle ju do 3. 4. 2020 na mailovú adresu kliniky: neurologia2@kr.unb.sk.

 

Témy seminárnych prác:

  1. Neurorádiológia (RTG, CT/MR mozgu, angiografia, PET metodiky - indikácie a význam vyšetrení v neurológii) (kr. č. 14, 22, 23, 25, 27 a 29)
  2. Vyšetrenie likvoru (indikácie, technika odberu, biochemická+cytologická analýza, likvorové syndrómy) (kr. č. 8, 10, 14, 17, 18, 21, 26 a 29)
  3. Evokované potenciály (VEP, BAEP, SSEP, MEP princíp vyšetrenia, indikácie, klinický význam v diagnostike neurologických ochorení (kr. 10, 17, 23 a 29)
  4. Elektroencefalografia (princíp EEG, indikácie a význam v neurológii) (kr. 10, 17, 23 a 29)
  5. Elektromyografia (natívna EMG, ihlová, elektrofyziologický princíp, indikácie vyšetrenia) (kr. č. 8, 10, 14, 17, 18, 21 a 29)

 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Cerebrospinálny mok - likvor 21.3.2020 11.25 MB registrovaný užívateľ
 Neurológia - semináre pre 4.ročník 21.3.2020 11.1 MB registrovaný užívateľ

Predmety/kurzy