Lekárske neurovedy

Lekárske neurovedy sú mladou, ale veľmi intenzívne sa rozvíjajúcou interprofesijnou vednou disciplínou, ktorá skúma štruktúry a funkcie ľudského mozgu a nervového systému.

Učebný text bude slúžiť študentom lekárskych neurovied, ktoré LF UK akreditovala ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia v nadväznosti na riešenie a výsledky spomínaného interdisciplinárneho projektu.

Neurovedný výskum stavia na poznatkoch bunkovej a molekulovej biológie, anatómie a fyziológie, na vedách o ľudskom správaní a poznávaní a snaží sa o integrovaný výskum mozgových funkcií z pohľadu teoretických lekárskych disciplín s prepojením na klinickú prax. Práve neurovedy sú tým vedným odborom, kde sa psychológia aj iné spoločenské vedy stretávajú s biológiou a s medicínskymi a farmaceutickými vedami, aby rozšírili naše chápanie vzájomných súvislostí medzi somatickými a psychickými funkciami.

Je priam symbolické, že prvé vydanie tejto vysokoškolskej učebnice dostávajú študenti v roku stého výročia existencie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto jubilejnom roku boli prijatí aj prví študenti v odbore lekárske neurovedy. Tým sa naša fakulta pripojí k ostatným európskym lekárskym vzdelávacím inštitúciám s nádejou na spoluprácu a vytvorenie spoločného študijného programu. Odborníci v teoretických aj klinických disciplínach, ktorí sa na LF UK už dlhé roky venujú neurovedám v rámci interdisciplinárnych vedeckých tém a projektov, sú bezpochyby pripravení podieľať sa na interprofesijnej a internacionálnej spolupráci a stať sa erudovanými a ľudsky hodnotnými školiteľmi prijatých záujemcov.

 

Obsah

1. Všeobecná neuroanatómia
2. Všeobecná neurohistológia
3. Všeobecná neurofyziológia
4. Vývin nervového systému
5. Senzorický systém
6. Motorický systém
7. Regulačné systémy
8. Behaviorálne a kognitívne neurovedy
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Lekárske neurovedy 22.11.2019 18.31 MB užívateľ na príslušnej fakulte