Základy plastickej chirurgie

Vysokoškolská učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spracováva základnú problematiku odboru plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Rovnako ako v ostatných medicínskych odboroch aj v plastickej chirurgii sa objavujú nové postupy a nové skúsenosti, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu klinickej práce. Tieto nové poznatky a metódy sú plne zastúpené v práve vychádzajúcej učebnici. Publikácia je rozdelená na časť všeobecnú a špeciálnu. Vo všeobecnej časti sú popísané zásady plastickej chirurgie ako sú hojenie rán, krytie defektov transplantátmi a lalokovými plastikami. V špeciálnej časti sa čitateľ zoznámi so súčasnými poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mimoriadne aktuálnou kapitolou o replantáciách. Logicky a prehľadne členený text dopĺňa obrazová dokumentácia.


Plastická chirurgia je relatívne mladý medicínsky odbor s niekoľko tisíc ročnými koreňmi. Od všeobecnej chirurgie sa začala oddeľovať na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Chirurgovia, ktorí sa zaoberali tkanivovými rekonštrukciami, v úvode transplantáciami kože, sa postupne vyprofilovali do rekonštrukčných, plastických a časom aj estetických chirurgov. Niekoľko tisíc ročné korene rekonštrukčnej chirurgie siahajú až do obdobia 1000 pred Kristom. Už v Starovekej Indii poznali postupy na rekonštrukciu amputovaného nosa. Používali kožné transplantáty aj čelové laloky. Operácie vykonávané v Starovekej Indii sú používané aj dnes v dobe modernej medicíny.
Plastická chirurgia je v zásade rekonštrukčná chirurgia. Snahou plastických chirurgov je rekonštruovať stratenú funkciu tkanív alebo orgánov alebo končatín. Najčastejšími príčinami straty funkcie bývajú úrazy, stav po ablačných operáciách pre onkologické ochorenie alebo vrodené defekty. Ku strate funkcie tkanív dochádza aj v procese starnutia a preto sa plastická chirurgia zaoberá aj naprávaním následkov starnutia (omladením).
Základnou črtou plastickej chirurgie je jej schopnosť poskytnúť spoluprácu mnohým medicínskym odborom, hlavne chirurgickým. Dnes je výsostne aktuálna otázka medziodborovej spolupráce. Plastickí chirurgovia spolupracujú s ortopédmi, traumatológmi, onkochirurgami, maxilofaciálnymi chirurgami, neurochirurgami a spoločne riešia tie najzložitejšie prípady, ktoré by bez súčinnosti viacerých odborníkov nebolo možné operovať. Najvýraznejšie príklady spolupráce sú poúrazoví pacienti, ktorí vyžadujú rekonštrukciu a krytie defektov končatín alebo trupu. Druhú skupinu pacientov benefitujúcich z medziodborovej spolupráce tvoria onkologickí pacienti. Po resekcii rozsiahlych pokročilých tumorov vznikajú defekty, ktoré sú bez rekonštrukcie nezlučiteľné so zachovaním kvality života, preto plastická chirurgia poskytuje servis aj takýmto pacientom a vie ich vrátiť do každodenných koľají. Patria sem nielen rekonštrukcie prsníkov po mastektómii, ale aj rekonštrukcie proximálnych častí GIT po radikálnych resekciách pre malignity, ale aj pacienti po resekcii tumorov skeletu s následnou rekonštrukciou vaskularizovaným kostným autotransplantátom.
Táto vysokoškolská učebnica základov plastickej chirurgie je určená pre študentov medicíny, ktorí sa pripravujú na záverečnú skúšku z chirurgie ale aj pre začínajúcich chirurgov a traumatológov, ktorí si chcú občerstviť vedomosti z plastickej chirurgie potrebné pre všeobecný chirurgický rozhľad. Čitateľ by po prečítaní tejto učebnice mal získať základné vedomosti o hojení rán, transplantácii kože, rozdelení lalokov. Taktiež sa tento text zaoberá malígnymi tumormi kože, špecifickým ochorením ako je Dupuytrenova kontraktúra a problematikou replantácií po amputačných poraneniach hornej končatiny. Najmä kapitola o replantáciách by mala byť vodítkom pre traumatologickú prax, v zmysle indikácií k rekonštrukcii a postupu operácie.


Obsah

HOJENIE RÁN
TRANSPLANTÁCIA KOŽE
LALOKOVÉ PLASTIKY
MALÍGNE TUMORY KOŽE
DUPUYTRENOVA KONTRAKTÚRA
REPLANTÁCIA

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy plastickej chirurgie 27.3.2019 2.75 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.