Úvod do nemocničnej medicíny

Vysokoškolské skriptá pre študentov lekárskych fakúlt.
Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V nemocniciach je v rámci ústavnej pohotovostnej služby 24 hodín denne 7 dní v týždni zabezpečená možnosť vyšetrenia pri akútnych zdravotných problémoch, diagnostika bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia aj dôležitú vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou.

 

Skriptá Úvod do nemocničnej medicíny sú doplnkom učebníc internej propedeutiky. Prinášajú ma jednom mieste sústredené základné informácie o nemocniciach a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom a zásadám bezpečného vyšetrenia pacientov s akútnym zdravotným problémom.

Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť najmä pacientom s najťažšími akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia operácia. V nemocniciach je v rámci ústavnej pohotovostnej služby nepretržite dostupná možnosť vyšetrenia pacientov s akútnymi zdravotnými ťažkosťami, diagnostiky bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich bezodkladnej liečby.
Absolventi lekárskych fakúlt pokračujú v príprave na povolanie lekára špecializačným štúdiom. Po ukončení pregraduálneho tradične viac akademicky ako prakticky zameraného štúdia na univerzite získavajú praktické klinické skúsenosti v nemocniciach, kde pracujú pod dohľadom starších lekárov až do získania odbornej spôsobilosti („atestácie“) na vykonávanie samostatnej (často už ambulantnej) klinickej praxe. Nemocnice tak plnia dôležitú vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou.
Skriptá sú pripravené ako doplnková literatúra k učebniciam internej propedeutiky, internej medicíny, urgentnej medicíny, ale aj sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva (a príručky „Stáže do vrecka pre každého medika“ pripravenej študentami Lekárskej fakulty Univerzity Komenského spolu s ich pedagógmi). Pokúšajú sa priniesť na jednom mieste sústredené základné informácie o nemocniciach a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom, ktorí sú v dôsledku akútneho ochorenia, pridružených chronických ochorení, po operácii, alebo vo vyššom veku oslabení („krehkí“, „fragilní“) a teda rizikoví (ohrození). Pre bezpečnosť pacientov je dôležitá profesionalita a dodržiavanie štandardných postupov zdravotníckymi pracovníkmi, tiež na bezpečnosť zamerané riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a kontrolné mechanizmy implementované v zdravotníckom zariadení.
Obsah predložených skrípt neslúži iba na rýchlu orientáciu, predstavuje aj stručný zoznam najdôležitejších konceptov v nemocničnej medicíne. Pre študentov tak môže postačovať na základné porozumenie problematike. Vlastný text prináša zjednodušený opis stavu poznania a predstavenie štandardnej praxe pre zvedavejších čitateľov.

  • Nemocničná medicína
  • Nemocničný lekár
  • Nemocnica
  • Hospitalizácia
  • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie a zdravotná dokumentácia hospitalizovaných pacientov
  • Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta
  • Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akútnym zdravotným problémom
  • Starostlivosť o zomierajúceho pacienta, základná paliatívna starostlivosť

 

Recenzent
Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave. 
Lekárska fakulta v Bratislave, IV. Interná klinika Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
ISBN 978-80-223-4549-1. Copyright © autor. 131 strán

 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do nemocničnej medicíny 4.6.2018 1.74 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.