Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

Učebný text je doplnený o kapitolu o najčastejších dlhodobých následkoch po liečbe. Posledná kapitola je venovaná spirituálnym aspektom liečby onkologického ochorenia. Pri príchode na našu kliniku v mysli nejedného človeka často vyvstanú otázky zmyslu života a smrteľnosti. Túto tému som sa rozhodla zaradiť po mojej skúsenosti práce so študentmi posledného ročníka medicíny, ktorí samozrejme tiež hľadajú odpovede na tieto neľahké otázky.

  • Úvod do detskej onkológie
  • Najčastejšie onkologické ochorenia v detskom veku
  • Lymfómy a lymfoproliferatívne choroby
  • Extrakraniálne solídne nádory
  • Neskoré následky liečby onkologických pacientov
  • Spirituálne aspekty liečby onkologického pacienta

 

ÚVOD DO DETSKEJ ONKOLÓGIE


Za ostatných 50 rokov došlo k dramatickému pokroku v liečbe detských malígnych ochorení. V polovici 60. rokov minulého storočia prežívalo menej ako 10 % detských pacientov s onkologickým ochorením. V súčasnosti možno vďaka multimodalitnej liečbe, vrátane chirurgickej liečby, chemoterapie a rádioterapie vyliečiť viac ako 75 % pacientov s detským onkologickým ochorením. Hoci sa v oblasti detskej onkológie dosiahol výnimočný úspech, cieľom a veľkou výzvou je snaha vyliečiť všetkých pacientov. Aby sa pokračovalo v začatom trende, je podstatné vyvinúť nové efektívne terapeutické postupy pre tie malígne ochorenia, ktoré súčasnými metódami nie je možné vyliečiť. Ide napr. o nádory CNS, akútnu myeloidnú leukémiu, dojčenské leukémie a solídne tumory s metastázami v čase diagnózy. Zároveň aj pri ochoreniach, pri ktorých sa dosiahol mimoriadny úspech, ako napr. pri akútnej lymfoblastovej leukémii, je stále priestor na zlepšovanie predpovede a liečby relapsu. V súčasnosti sa venuje pozornosť neskorým následkom liečby a snahe zaviesť postupy na ich predchádzanie, monitorovanie a liečbu.
Každoročne ochorie na onkologické ochorenie približne 150 z 1 000 000 detí a mladých vo veku menej ako 20 rokov. Pre deti a mladých medzi 1. – 20. rokom je onkologické ochorenie treťou najčastejšou príčinou smrti (po neúmyselných nehodách a samovraždách). Predpokladá sa, že v roku 2020 bude 1 zo 600 dospelých cancer survivor (človek, ktorý sa v detstve liečil na onkologické ochorenie).
Vzhľadom na zriedkavosť detských malígnych ochorení (1 %) sa základom na plánovanie a stratégiu liečby stali medzinárodné klinické štúdie, ktorých cieľom je odpovedať na základné terapeutické otázky. Slovenská pediatrická sekcia pre detskú onkológiu a hematológiu zabezpečuje, aby starostlivosť o detských pacientov prebiehala na území celej Slovenskej republiky podľa jednotných postupov, ktoré sú v zhode s evidence based postupmi medzinárodných pracovných skupín (napr. BFM pracovná skupina pre leukémie a lymfómy, SIOP protokoly pre solídne nádory, americké protokoly COG a pod.). Ak je to možné a dostupné, každý novodiagnostikovaný pacient – (dieťa alebo adolescent) by mal byť začlenený do klinickej štúdie.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Onkologicke ochorenia v detskom veku 26.3.2018 850.12 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.