Stres a adaptácia

Neuroendokrinná stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb.

Stres predstavuje všeobecne prítomný fenomén. Takmer každý jedinec sa denne stretáva s pôsobením stresorov, podnetov, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu. Aj keď sa môže zdať, že stres predstavuje niečo negatívne, samotná stresová reakcia je veľmi dôležitá v prípade, že organizmu hrozí nebezpečenstvo. Nebezpečným sa stres stáva vtedy, keď na organizmus pôsobí dlhodobo.

Čo ale termín stres znamená? Jednotná a všeobecná definícia stále neexistuje. A to aj napriek tomu, že od čias Bernarda, ktorý popísal význam vnútorného protredia, Cannona, ktorý sa venoval štúdiu účasti sympatikového nervového systému v udržiavaní homeostázy a klasických experimentov Selyeho, ktorý preukázal význam hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi pri zvládaní záťažových situácií, sa dosiahol výrazný pokrok v štúdiu mechanizmov stresovej reakcie. Podrobne boli popísané dráhy, podieľajúce sa na prenose signálov súvisiacich s pôsobením stresorov na organizmus, mechanizmy spracovania týchto signálov a mechanizmy centrálnej regulácie systémov stresovej reakcie, a to ako na systémovej, tak celulárnej a molekulárnej úrovni.

Výskum stresu preukázal, na rozdiel od pôvodnej Selyeho doktríny nešpecifickosti stresovej reakcie, že aj keď stresová reakcia vykazuje pri pôsobení rôznych stresorov určité podobnosti, ide o reakciu špecifickú v závislosti od vyvolávajúceho podnetu. Výrazný pokrok sa dosiahol aj pri objasňovaní mechanizmov podieľajúcich sa na negatívnom pôsobení stresovej reakcie na činnosť orgánových systémov, pričom v súčasnosti sa do popredia dostáva koncept allostatického preťaženia. Zistilo sa, že aj keď chronické pôsobenie stresorov zväčša priamo nevyvoláva vznik chorôb, ide o permisívny faktor, ktorý môže mať u predisponovaného jedinca negatívny dopad na jeho zdravotný stav.

Zámerom publikácie je priblížiť súčasné poznatky, týkajúce sa stresovej reakcie a mechanizmov podieľajúcich sa na negatívnom pôsobení stresorov na organizmus. Pri príprave textov boli použité viaceré literárne zdroje, medzi iným aj klasické diela, ako sú An Introduction to the Study of Experimental Medicine, The Wisdom of the Body a The Stress of Life. Z ďalších monografií je potrebné obzvlášť spomenúť učebnicu Williams Textbook of Endocrinology; monografiu Stress, Catecholamines, and Cardiovascular Disease, ako aj česko-slovenské knižné publikácie Život, adaptace a stres a Neuroendokrinná reakcia v strese u človeka.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Stres a adaptácia 26.3.2018 2.12 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.