Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

Obsah

Predhovor
1. Vedecká práca
2. Úvod
3. Metódy
4. Výsledky
5. Diskusia
6. Literatúra
7. Publikovanie

 

1. Vedecká práca

Aby sa obyčajný človek mohol stať neobyčajným vedcom, musí mať na to predpoklady. Tie základné sú, že musí vedieť to, čo žiak prvého stupňa základnej školy – čítať, písať, počítať. A presne v tomto poradí dôležitosti. Samozrejme, čítať treba vedieť po anglicky, lebo celá literatúra je len v angličtine, tých pár výnimiek nestojí za reč. Treba vedieť čítať s porozumením a ideálne rýchlo, efektívne. Čítanie sa pritom dá natrénovať. Drvivou väčšinou stačí prečítať abstrakt na zhodnotenie toho, či treba čítať celý text a aj v ňom je pár dôležitých informácií, ktoré väčšinou potrebujeme. Iste, sú články, ktoré sú pre danú tému kľúčové a treba ich vedieť pomaly naspamäť, tých ale väčšinou nie je veľa. Veľa je však potrebné článkov prečítať, aby vedec vedel písať.


2. Úvod

Základom kvalitnej vedeckej práce je prehľad o aktuálnych, ale aj neaktuálnych dôležitých informáciách publikovaných v dostupnej literatúre o danej problematike. Tému treba mať dostatočne naštudovanú a to je pri súčasnom tempe vývoja vedomostí skoro nemožné, napriek tomu sa treba o to snažiť. Z toho vyplýva, že vedec, už na úrovni doktoranda trávi väčšinu času práve vyhľadávaním a čítaním aktuálnych informácií, neskôr po obhajobe PhD to môže tvoriť aj 90% pracovného času.
 

3. Metódy

Cieľom celej metodickej časti je reprodukovateľnosť. Tomu by mal byť podriadený opis metodík. Stručnosť, jasnosť, ale dostatok detailov na to, aby čitateľ prípadne mohol pokus, resp. štúdiu zopakovať a porovnať výsledky. Okrem opakovania je metodika dôležitá aj pre hodnotenie a interpretáciu výsledkov. Metodika sa často píše ako prvá, aj keď v texte sa nachádza po úvode, resp. niekedy aj na konci manuskriptu. Často je bez citácií, resp. citácie sa dávajú k metódam, ktoré už boli predtým publikované detailne. V tom prípade sa popisuje aspoň skrátená verzia metodiky, prípadne jej princíp. Toto však vedie k tomu, že čitateľ musí zháňať iné články a najmä keď sú staršieho dáta, reprodukovateľnosť je vágna.
 

4. Výsledky

Hoci výsledková časť manuskriptov je testovo najchudobnejšia, napísať dobre Výsledky nie je vôbec triviálne. Grafy a tabuľky tvoria dominantnú časť výsledkov, napriek tomu treba napísať aj samostatnú textovú časť, ktorá výsledky popisuje, väčšinou s odkazmi na jednotlivé grafy a tabuľky. Základný princíp, ktorý treba dodržiavať, je objektivita. Výsledky treba popísať bez hodnotenia a interpretácie, v stručných vetách a s množstvom konkrétnych číselných údajov. Výsledky by mali byť zoradené a prezentované systematicky – podľa jednotlivých experimentov, prípadne chronologicky, ale musia byť rozdelené podľa druhu meraného parametra, napr. na molekulárnobiologické a biochemické.
 

5. Diskusia

  • Zhrnutie výsledkov
  • Porovnanie
  • Hodnotenie významu
  • Výhľad do budúcnosti
  • Záver

 

6. Literatúra

Úloha časti o použitej literatúre je dodať čitateľovi informáciu o zdrojoch, z ktorých čerpali autori. Takto môže čitateľ dôkladne zistiť, z akých štúdií autori vychádzali pri príprave štúdie a stanovení cieľa, pri výbere metodík a najmä pri porovnávaní svojich výsledkov s inými v rámci diskusie. Citácie v texte musia korešpondovať so zoznamom použitej literatúry. Každá citácia musí byť v zozname a každá položka v zozname musí byť citovaná v texte. Citácie sú kľúčové v rámci Úvodu a v Diskusie. V týchto častiach manuskriptu by sa nemal vyskytovať žiaden odsek bez citácie, snáď okrem definovaného cieľa a teoreticky aj záveru, kde citácie nie sú nevyhnutné. Výber citácií je samozrejme na autoroch, ale predpokladá sa, že najdôležitejšie články v danej oblasti budú citované. Ktoré sú tie najdôležitejšie články? Sú to tie najnovšie, publikované v najlepších časopisoch a samozrejme aj tie, ktoré boli doteraz najviac citované. Aj keď autocitácie sa nepočítajú do scientometrických parametrov autorov, citácie vlastných predchádzajúcich prác v oblasti sú nevyhnutné ako priznanie sa k vlastnej tvorbe.
 

7. Publikovanie

Robiť vedu a nepublikovať znamená nerobiť vedu. Publikovanie napísaných časopisov nie je jednoduché a väčšina vedcov v priebehu kariéry zistí, že ani najnáročnejšie metodiky, štúdie, analýzy nie sú tak náročné ako následná publikácia výsledkov. Podobne je to aj s prehľadovými manuskriptami, keď je náročné prečítať kvantum dostupnej literatúry, urobiť syntézu a aj napísať samotný manuskript, ale odpublikovať ho je oveľa náročnejšie. Šance na akceptáciu manuskriptu a následnú publikáciu závisia od kvalít manuskriptu a od vybraného časopisu. O tom, ako napísať kvalitný manuskript, ste čítali doteraz. Ako vybrať správny časopis, to je celá veda.
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Ako publikovať v biomedicínskych vedách 27.2.2018 534.89 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Súvisiace články: