Schválené Edičnou komisiou LFUK

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Prof. MUDr. Oto Masár
otomasar(at)voila.fr
LFUK
Bratislava

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Každá veľká zmena podmienok je svojim spôsobom katastrofou. Spoločným úsilím ale ľudia prežili situácie, ktoré sa na prvý pohľad javili ako smrtiace, spojené s trvalou zmenou i podmienok. Všetky udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť obyvateľstva.

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.

Organizácia činnosti zdravotnej zložky na mieste zásahu, ale tiež v priebehu celého zdravotného záchranného reťazca je tým najvýznamnejším príspevkom zdravotnej politiky, zdravotných zariadení a samotných zdravotníkov pri zaisťovaní bezpečnostnej politiky štátu.

V súčasnej dobe je koncepčná rozpracovanosť uvedených podmienok a ich praktická realizácia v rôznych štádiách vývoja a zavádzania. Pre dosiahnutie optimálneho stavu pripravenosti zdravotníctva na mimoriadne udalosti by mali byť splnené aspoň základné podmienky ako finančné zdroje pre realizáciu koncepčných krokov, novelizácia právnych predpisov z oblasti tzv. „krízovej legislatívy“, nové chápanie organizačnej štruktúry krízového manažmentu v zdravotníctve a odborne kvalifikovaný personál pre túto štruktúru. Musí byť zabezpečené i vzdelávanie zdravotných pracovníkov v oblasti medicíny katastrof a základov krízového manažmentu. Pri absencii ktoréhokoľvek z prvkov môže dôjsť k oslabeniu celkovej odpovede zdravotného systému štátu na záchranu života a zdravia jednotlivých občanov i populačných celkov za mimoriadnych udalostí.

Medicína katastrof je efektívny riadiaci a výkonný nástroj zdravotného systému, využívajúci rozsiahlu metódu činností zahrňujúcu všetky fázy a aspekty katastrofického cyklu, včítane prípravy, prevencie, okamžitého nasadenia, poskytovania pomoci na mieste, obnovy následného rozvoja v postihnutej oblasti.

Katastrofou sa rozumie vážna udalosť - náhle alebo pomaly vzniknutá – takého rozsahu, že postihnutá spoločnosť musí vynaložiť mimoriadne úsilie, aby sa s ňou vyrovnala. Často za pomoci iných regiónov či pomocou internacionálnej komunity (S. W. Gunn).

V podmienkach Československa boli postupne vypracovávané koncepcie medicíny katastrof pri aplikácii informácii z urgentnej medicíny a vojnovej medicíny. Po rozpade Československa bola v podmienkach Slovenska vypracovaná ucelená koncepcia medicíny katastrof. V oboch novovzniknutých republikách bol pokus o ucelené medicínske poňatie a k tomu organizačne dobudovávaný nový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach hromadného postihnutia osôb.

Základným krokom v realizácii koncepcie medicíny katastrof bola transformácia zdravotníctva v rokoch 1990-1993 a prebiehala synchrónne s transformáciou záchranných služieb. Podstatou týchto zmien sa stal tzv. záchranný reťazec, ktorý je nositeľom požiadaviek na zaistenie dostupnej a účinnej pomoci pri stavoch náhleho ohrozenia života a zdraví jedinca a je kostrou systému zdravotnej záchrannej služby.

Vzdelávanie zdravotníkov v problematike zbraní hromadného ničenia, ale i študentov fakúlt so zdravotníckym zameraním by mohlo prospieť ku zvyšovaniu efektivity pri riešení medicínskych dôsledkov mimoriadnych udalostí a katastrof. Predkladaná publikácia by mohla byť tejto snahe nápomocná.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kompendium medicíny katastrof 28.4.2017 24.49 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články: