Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť

V poslednom období so zavedením nemocničných počítačových sietí vznikajú celé systémy určené pre zdravotnícke zariadenia, ktoré umožňujú archivovanie a j elektronický prenos zdravotníckej dokumentácie, obrázkov, spracovanie údajov pre poisťovne, objednávanie liekov a pomôcok (tzv. NIS – Nemocničný informačný systém). V súčasnosti sú k dispozícii štandardizované protokoly aj pre prenos statických obrazových dát po elektronickej sieti. Napríklad RTG, CT, UZV alebo MRI obrazová dokumentácia je elektronicky aj archivovaná a po prihlásení sa do siete je dostupná lekárom v rámci nemocničnej dokonca aj medzinemocničnej siete. Fyzické RTG snímky sa realizujú iba výnimočne, najčastejšie sa ale s papirovou dokumentáciou zasielame nález na CD nosiči s obrázkami. V súčasnosti ešte nie je možný všeobecný prístup a archivácia videosekvencií na rozdiel od prístupu k statickým obrázkom (fotografiám).
Niektoré protokoly vyžadujú k prehliadaniu konkrétny software, ktorý nie je vždy kompatibilný napríklad na inom pracovisku, ktoré chce dokumentáciu preštudovať. Zásadnou nevýhodou všetkých informačných systémov pre reprodukciu obrazových dát je ich vysoká nadobúdacia cena, ale je to trend získavania informácií v budúcnosti. Tieto trendy zaznamenávame aj v oftalmológii (očné lekárstvo).
Podmienkou liečby je vždy zistenie správnej diagnózy. Pri vyšetrení oka a jeho okolitých štruktúr vždy dodržiavame určitý postup, ktorý bol stanovený na základe skúseností a svojou logickou stavbou vedie k správnemu medicínskemu mysleniu, kde sa snažíme odlíšiť podstatné od nedôležitého a v konečnom dôsledku vieme zoradiť jednotlivé symptómy do konkrétneho ochorenia. Všetky zistené anamnestické údaje zaznamenávame a na tomto podklade sa lekár rozhodne pre ďalšie funkčné a morfologické vyšetrovacie postupy pred stanovením konečnej diagnózy a liečbou. Vyšetrenie objektívnych zmien a funkcií zrakového orgánu sa skladá zo základných funkčných a morfologických vyšetrovacích metód a zo špeciálnych vyšetrení.
V očnom lekárstve v rámci vyšetrenia zrakového orgánu dodržiavame osvedčené postupy, orientačne pacienta prezeráme pri dennom svetle, sledujeme aj zmeny na pomocných orgánoch oka, nasleduje vyšetrenie pri bočnom svetle fokálnym vyšetrením predného segmentu a vyšetrenie ukončíme vyšetrením očného pozadia. Vyšetrenie je vždy doplnené o potrebné špeciálne postupy aj vyšetrenie zrakových funkcií vždy oboch očí.
Pri použití jednotlivých vyšetrovacích metód v oftalmológii vždy zohľadňujeme ďalšie parametre špecificky relevantné pri využití zobrazenia:
• veľkosť rizika pre pacienta
• stupeň invazívnosti
• dávka ionizujúceho žiarenia
• stupeň komfortu pre pacienta
• veľkosť a presnosť zariadenia
• schopnosť zobrazenia anatomických a fyziologických štruktúr
• finančná náročnosť výkonu
 

Vyšetrovacie metódy v oftalmológii

V rámci zobrazovacích metód využívame techniky na zobrazenie samotného orgánu zraku ale aj okolitých štruktúr a takisto aj štruktúr v očnici (zrakový nerv). Niektoré očné ochorenia vyžadujú aj metódy zobrazujúce chiazmu, mozog a podobne.
K základným funkčným a morfologickým vyšetrovacím postupom v oftalmológii patrí:
vyšetrenie zrakovej ostrosti a refrakcie
biomikroskopia predného segmentu oka
zmeranie zakrivenia rohovky
vyšetrenie zrakovej ostrosti a refrakcie
gonioskopia
oftalmoskopia
stanovenie hodnoty vnútroočného tlaku
vyšetrenie zorného poľa
vyšetrenia farbocitu
Medzi špeciálne funkčné a morfologické vyšetrenia umožňujúce podrobné štúdium vnútroočných štruktúr patrí napríklad:
- rohovková topografia
- mikroskopia rohovkového endotelu
- ultrasonografia
- fluoroangiografia
- analyzátory zrakového nervu a vrsty nervových vlákien sietnice (OCT, HRT, GDx, RTA)
- vyšetrenie elektrofyziologických funkcií oka (ERG, EOG, EMG)
- adaptometria
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť 16.12.2015 23.36 KB ktokoľvek

Predmety/kurzy