doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, petercelec(at)hotmail.com

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Autor: Peter Celec

anotačný obrázok

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

Oxidačný a karbonylový stres

Autor: Peter Celec

Definícia oxidačného a karbonylového stresu, ich molekulárna podstata, úloha oxidačného stresu v patogenéze niektorých ochorení.

Kvantitatívna genetika

Autor: Peter Celec

 Popis Hardy-Weinbergovej rovnováhy, metódy výskumu v behaviorálnej genetike, dedičnosť, IQ variabilita, štúdie na dvojčatách. 

Úvod do molekulárnej medicíny

Autor: Peter Celec

Objavenie a štruktúra nukleových kyselín, vybrané molekulárne mechanizmy, princípy génovej terapie a klinické štúdie s génovou terapiou

Princípy molekulárnej endokrinológie

Autor: Peter Celec

 Princípy medzibunkovej komunikácie, delenie hormónov podľa biochemickej štruktúry, mechanizmus účinku a štrukúra hormonálnych receptorov. Spätná väzba, biorytmy.

Hormóny nadobličiek

Autor: Peter Celec

Hormóny drene a kôry nadobličiek, mechanizmus účinku, regulácia sekrécie nadobličkových hormónov, Connova choroba, Cushingova choroba, Addisonova choroba 

Štítna žlaza

Autor: Peter Celec

Produkcia hormónov štítnej žľazy, ich štruktúra, regulácia. Hypotyreóza, hypertyreóza.

Hypotalamo-hypofyzárna os

Autor: Peter Celec

Funkčná anatómia hypotalamo-hypofyzárnej osi, spätné väzby, popis funkcií jednotlivých hormónov, základná patológia

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o etiopatogenéze diabetu, klinické štúdie, a možnosti prístupu k liečbe diabetu.

Behaviorálna genetika - kognícia

Autor: Peter Celec

Asociačné kôrové oblasti, učenie, pamäť, emócie, inteligencia.